Sunday

መዝሙር ምርጫ

17. 12. 2017 ቀዳም ነጸብራቅ ህይወት
ኣብቲ ወትሩ ሰንበት በዚ ሰዓትዚ ነቕርበልኩም መደብናውን “ናይ መዝሙር ምርጫ ናታትኩም ናይ ሰማዕቲ ክፍለ ግዜ እዩ ዘሎና ” በዚ ኣጋጣሚ ኩሉኹም ተኸታተልትና “ንፈተውትኹምን: መቕርብኩምን: መዛሙር ክትመርጽሎም ከም ትኽእሉ እናሓበርና ኣብ ፌስ ቡክ: መሰንጀርናን ፡ ብኢመይል ኣድራሻናን ” ምርጫኹም ክትልእኩልና ብሓጎስ ነበስር ተባረኹ።